Özel Öğrenci Başvurusu

Özel Öğrenci Kabulü
Misafir öğrenciler, herhangi bir üniversitenin eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde, kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen kişilerdir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın önerisi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılır. Misafir öğrenciler derslere devam dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge kendilerine verilir. Özel öğrenciler, şartları yerine getirerek lisansüstü programına kabul edilmeleri durumunda, başarılı oldukları ve lisansüstü program için geçer not aldıkları ulusal kredili derslerden, programın kredi limitinin %50’sini aşmamak üzere en fazla üç dersini ilgili EADB’nin teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebilirler.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye tam zamanlı özel öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir.

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğünün onayı ile İngilizce Hazırlık Programına özel ve misafir öğrenci kabul edilebilir.