Ders İçerikleri

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

DERSLERİN İÇERİĞİ

 1. INAD 101 Temel Tasarım I (2-4) -6

Temel tasarım ilkeleri kapsamında hazırlanan bu derste, temel tasarım ilkeleri ve kavramlarının uygulamalar üzerinden öğrenciye aktarılması amaçlanır. Tasarımın en küçük elemanı olan noktadan başlayarak tüm görsel formların dinamiklerini deneyleyerek öğrenmek temel amaçtır. Görsel algı kapsamına giren tüm temel ilke ve elemanlar kuramsal ve pratik temeller üzerinden öğrenciye aktarılır.

 1. DSGN 101 Araştırma Yöntemleri  (3-0) -3

Dersin amacı Tasarımla ilgili çalışmalarındaki temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde durmaktır. Bir araştırma yapabilmek için gerekli olan becerilerin kazandırılması ve araştırma bulgularının eleştirel temelde değerlendirilmesi vurgulanacaktır. Nicel ve nitel içerik analizi, örneklem ve mülakat teknikleri, söylem analizi ve semiyotik analizler dersin kapsamına girer. 

 1. INAD 103 Teknik Çizim I (3-0) -3

Teknik resim, üretilmesi istenilen bir parçanın, biçimine, boyutlarına ve diğer özelliklerine ait tüm bilgileri içeren, belirli kural ve standartlara göre çizilen bir resimdir. Bu derste amaç uzayda tasavvur edilmiş cisimleri, izdüşümleri ile gösteren geometriyi öğrenciye öğretmektir. 

 1. INAD 105 Tasarımda Matematik ve Geometri (3-0) -3

Tasarı geometride, uzay geometrinin şekilleri ve öğeleri, tam ve aslına uygun biçimde bir düzleme (üzerine şekil çizilen kağıda) aktarılır. Bu dersin amacı teknik çizim bilgisini matematiksel hesaplamalara yönelik pekiştirmek ve tasarımda algılama ve üçüncü boyut kavramlarının gelişmesini sağlamaktır. 

 1. INAD 107 Sunum ve Anlatım Teknikleri  (3-0) -3

Mimarlıkta Sunum ve Anlatım Teknikleri, hem ikiboyutlu hem de üç boyutlu sunum yöntemlerini gözden geçirirken kullanılabilecek malzemelere de değiniyor. Bu ders öğrencilere çizim teknikleri ve grafik iletişimle ilgili kavramsal bilgileri ve uygulamaya yönelik deneyim aktarma amacı taşıyor.

 1. SOFL 101 Akademik İngilizce I (3-0) -3

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır

 1. INAD 102 Temel Tasarım II Ön Koşullu  (2-4) -6

Bu ders Temel tasarım I dersinin devamıdır. Temel tasarım ilkeleri kapsamında hazırlanan bu derste, temel tasarım ilkeleri ve kavramlarının uygulamalar üzerinden öğrenciye aktarılması amaçlanır. Tasarımın en küçük elemanı olan noktadan başlayarak tüm görsel formların dinamiklerini deneyleyerek öğrenmek temel amaçtır. Görsel algı kapsamına giren tüm temel ilke ve elemanlar kuramsal ve pratik temeller üzerinden öğrenciye aktarılır.

 1. DSGN 102 Tasarım Tarihi I (3-0) -3

Tasarım Tarihi I dersiyle öğrenciye sanatla ilişkili olarak tasarımla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. İlkel dönemlerden medeniyetlerin kurulması dönemlerine kadar, oradan da orta çağa kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

 1. INAD 104 Teknik Çizim II Ön Koşullu (3-0) -3

Teknik resim, üretilmesi istenilen bir parçanın, biçimine, boyutlarına ve diğer özelliklerine ait tüm bilgileri içeren, belirli kural ve standartlara göre çizilen bir resimdir. Bu derste amaç uzayda tasavvur edilmiş cisimleri, izdüşümleri ile gösteren geometriyi öğrenciye öğretmektir. Aynı adlı dersin ikinci bölümünü teşkil eden bu ders matematik ve geometri bilgisi desteğiyle öğrenciye veriliyor.

 1. INAD 106 İnce Yapı (3-0) -3

Bu dersin amacı ince yapı kavram ve konularını irdeleyerek, problemlerin ince yapı ilkeleri doğrultusunda çözümlenmesini öğretmek ve konular hakkında genel bir bilgi, beceri ve detay çözümleme yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. Ahşap malzeme ile yüzey kuruluşu, kuşaklı, başlıklı ve çerçeveli yüzeylerin oluşturulması; kapılar, iç kapı konusunda farklı kurulumdaki duvarlarda duvar–kasa, kasa-kanat ilişkileri ve kanat yapısı irdelenmekte, tüm bu konular ayrıntılı bir biçimde öğrenci tarafından çizilmektedir.

 1. INAD 108 Maket (3-0) -3

Mimari proje üzerinden mimari maket tasarımını yapmayı öğretmek bu dersin temel hedefidir. Malzeme kullanımı, ölçülendirme ve üç boyutlu modelleme teknikleri öğretilir. Üretilecek modellerin yapısına, fonksiyonuna ya da özelliklerine göre malzeme, doku ve renk kavramları irdelenir. Projenin küçük ölçekte bitmiş şeklinin nasıl görüleceği üzerine kurgulanmış bu uygulama iç mimarlığa yönelik bir formata sahiptir.

 1. SOFL 102 Akademik İngilizce II (3-0) -3

Akademik İngilizce II dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, amabunlarla sınırlı olmayan bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

 1. DSGN 201 Tasarım Tarihi II Ön Koşullu (3-0) -3

Tasarım Tarihi II dersiyle öğrenciye sanatla ilişkili olarak tasarımla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. Erken Rönesans’tan Yüksek Rönesans’a kadar, oradan da modern sanata kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler tasarımın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar. 

 1. INAD 203 Proje I (2-4) -6

Bu ders ile öğrenciye iç mekân tasarım ve düzenleme becerisi kazandırılması ve öğrencinin proje sunum / anlatım teknik ve becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, kullanıcı gereksinimleri ve mekân-işlev ilişkisi göz önünde tutularak, yeterli yapı kalitesi ve iç mekân konforuna sahip bir konut çözümlemesi üzerinde çalışılır.

 1. INAD 205 Perspektif (3-0) -3

Bu dersin amacı perspektif hakkında genel bir bilgi, beceri ve takdim unsurunun kazandırılmasını sağlamaktır. Üç boyutlu tasarım, çizim yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgi aktarımı, çizim  esnasında kullanılacak yöntemler ve çeşitleri, çizim   konusunda el becerilerinin geliştirilmesi; tasarlanacak modellerin yapısına, fonksiyonuna ya da özelliklerine göre çizim kavramlarının irdelenmesi ders içeriğini oluşturur. 

 1. INAD 207 Mekan Bilgisi (3-0) -3

Bu dersin amacı, teorik bilgiler ve uygulamalarla öğrenciye mekân tasarım ve planlama süreci konusunda temel bilgileri aktarmak ve tasarladığını çizimle ifade edebilme becerisi kazandırmaktır. Mekân planlama ve tasarımını ilgilendiren çeşitli tanımlar üzerinde durularak, tasarım olgusu çeşitli örnekler ve anlatımlarla aktarılır. Konut ölçeğinde antropometri, insan, işlev, ölçü, form, strüktür, uygulama ve kullanım ile ilgili bilgiler verilir, bu kavramlar uygulama çizimleriyle desteklenerek planlama ve tasarım olguları kavratılır. 

 1. INAD 209 Bilgisayar Destekli Tasarım I (3-0) -3

Öğrencinin bilgisayar ortamında projeye yönelik çizim yapabilmesi amaçlanır. Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile projelerde kullanımı dersin içeriğini oluşturur. Mimari yapı, nesneler, mobilyalar bu dersin kapsamına giriyor 

 1. INAD 204 Proje II Ön Koşullu (2-4) -6

Yeterli tasarım kalitesine ulaşmış, iç mekân konforuna sahip, üçüncü boyutta zengin bir anlayış getiren çalışma mekânı, konut ve çevresini üretmeye yönelik tasarım formasyonunun kazandırılması amaçlanmaktadır. Dönem sonunda öğrencinin belirtilen niteliklere sahip iki katlı bir yapı içinde konut ve ofis çözümleyecek ve bu tasarımı plan, kesit, perspektif ve detay yönünden uygun kalitede sunacak düzeye gelmiş olması hedeflenmektedir.

 1. INAD 206 Yapı Elemanları I (3-0) -3

Derste en temel taşıyıcı sistem olan yığma yapı sisteminin tanıtılması amaçlanır. Genel yapı ve yapım kavramları, yapıların tarihsel süreç içinde gelişimi;  yapı sistemlerinin sınıflandırılması, kagir yığma yapı sistemleri, kagir yığma duvarlar, duvar boşluklarını oluşturulması (hatıl, kemer, lento, söve, denizlik ve eşikler); zemin ve yapı ilişkisi (zemin türleri, inceleme yöntemleri), zeminde su sorunu ve yalıtım; temellerin sınıflandırılması (yüzeysel ve derin temeller); yapılarda deprem etkisi ve deprem yönetmeliği; bağlamasız oturtma çatı sistemleri derste incelenecek konulardır.

 1. INAD 208 Malzeme (3-0) -3

Bu dersin amacı; yapıda kullanılan temel malzemeler ve günümüz teknolojilerine paralel olarak artan ve gelişen yapı ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özelliklerinin aktarılması ile bu ürünlerin tanınması ve kullanım alanlarına göre doğru seçiminin yapılabilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yapı malzemelerinin üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapıları ve özelliklerinin öğrenilip; malzeme seçiminde doğru kararların alınarak doğru yerlerde kullanılması becerisinin kazanılması hedeflenmektedir. Yapıda kullanılan malzemeler ayrı ayrı irdelenerek çeşitleri, özellikleri ve iç mekânda kullanım alanları üzerinde durulur. Her malzemeye ilişkin tasarım örnekleri öğrencilere gösterilerek, malzeme ve tasarım arasındaki ilişki görsel olarak da kurulmaya çalışılır

 1. INAD 210 Bilgisayar Destekli Tasarım II Ön Koşullu (3-0) -3

INAD 209 dersinin devamıdır. Öğrencinin bilgisayar ortamında 3 boyutlu mimari çizim ve modelleme yapabilmesi amaçlanır. Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile 3 boyutlu nesnelerde kullanımı ve sunumu dersin içeriğini oluşturur.

 1. INAD 212 Mimarlık Tarihi I  (3-0) -3

Ders, mimarlığın tarihsel gelişiminin, toplumların coğrafi, siyasi, sosyokültürel ve estetik gereksinimleri bağlamında anlaşılmasını amaçlamaktadır. Derste Prehistorik Dönem’den başlayarak Aydınlanma dönemine  kadar dünya genelinde mimarlık alanındaki gelişmeler sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ile ilişkilendirilerek, kronolojik sırayla ele alınır. Prehistorik uygarlıklar (Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Minos, Miken), Antik Hint, Geleneksel Çin ve Japon mimarisi, Klasik Dönem (Yunan, Roma), Erken Hıristiyan ve Bizans mimarisi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi, Ortaçağ’da Romanesk ve Gotik mimarlık akımları, Rönesans, Manyerizm, Barok ve Rokoko akımları derste işlenecek konulardır.

 1. INAD 214 Staj I (Ofis)  (0-0) -0

İç Mimarlık mesleğinin icra edildiği bir kurumda ofis işlerinde proje ve tasarım süreçlerinde çalışma tecrübesi kazanmak ve bilgilerini sınamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

 1. TUDI 202 Türk Dili I (2-0) -2

Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 1. INAD 301 Proje III Ön Koşullu (2-4) -6

Bu dersin amacı, öğrenciye, basit işlev şeması bulunan bir ticari mekân aracılığıyla kurumsal kimlik oluşturma kriterleri doğrultusunda, tasarlanacak mekâna mimari bir kimlik ve sanatsal bir üslup kazandırma becerisinin geliştirilmesi ve oluşturulan özgün kimliğin tutarlı bir mimari dille ifade edilebilmesi yetkinliğinin kazandırılmasını sağlamaktır. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, mekân-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekânsal kurgunun oluşturulması, iç mekân detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekânın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi amaçlanır.

 1. INAD 303 Bilgisayar Destekli Tasarım III Ön Koşullu (3-0) -3

Öğrencinin bilgisayar ortamında 3 boyutlu mimari çizim ve modelleme yapabilmesi amaçlanır. Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile 3 boyutlu modellerde kullanımı ve sunumu dersin içeriğini oluşturur.

 1. INAD 305 Yapı Elemanları II Ön Koşullu (3-0) -3

Bu dersin amacı; basit bir betonarme yapı iskeletini öğreterek tasarım ve yapım için istenilen bilgiyi sağlamaktır. Bir betonarme yapının detaylı planlanabilmesi için yapısal kavramlar (temel, merdiven, duvar, döşeme ve çatılar) incelenir ve ilgili örnekler uygulanır. 

 1. INAD 307 Mimarlık Tarihi II Ön Koşullu  (3-0) -3

Ders INAD 212 Mimarlık Tarihi I dersinin devamı niteliğinde olup, mimarlığın tarihsel gelişiminin, toplumların coğrafi, siyasi, psikolojik, sosyo-kültürel ve estetik gereksinimleri bağlamında anlaşılmasını amaçlamaktadır. Ders, Aydınlanma döneminden başlayarak bugüne kadar dünya genelinde mimarlık alanındaki gelişmeleri sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ile ilişkilendirerek, kronolojik sırayla ele alır. Aydınlanma dönemi mimarisi, Endüstri devriminin mimariye etkisi, Neoklasizm, Eklektisizm, Revivalizm, Avangard akımlar, Modernist ve Postmodernist yaklaşımlar, High-Tech mimari ile Dekonstrüktivizm ders kapsamında irdelenecek konulardır. 

 1. INAD 309 Tasarımda Strüktür (3-0) -3

Öğrenciye tasarımda uzay organizasyonunda soyut düşünebilme; bu bağlamda tasarımda işlev, strüktür, malzeme, teknoloji ve biçim arasındaki ilişkilerin araştırılarak, geometrik kuram ve teknikler ile fiziksel belirleyicilerin iki ve üç boyutlu ürünlerin tasarımında kullanılması konularında gereken bilgilerin örneklerle verilmesi; temel ilkelerin aktarılması ve sonuçta bütünü analiz edebilme ve sentezleyebilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.   Strüktür ile ilgili temel kavramlar, dayanım, dayanıklılık, malzeme, teknoloji, biçim ve strüktür ilişkisi;  ana hatları ile strüktürün tarihsel gelişimi, geleneksel ve çağdaş strüktürler, oyma, çatma, yığma, iskelet, kabuk/yüzeysel, uzaysal-kafes, asma-germe, çadır ve pnömatik sistemler, mekân ve ürün tasarımında strüktürel açıdan temel ilkeler ders içeriğini oluşturur.

 1. TUDI 301 Türk Dili II (2-0) -2

Türk Dili I dersinin devamıdır. Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 1. INAD 302 Proje IV Ön Koşullu (2-4) -6

Bu dersin amacı, öğrenciye, orta ölçekli, karmaşık işlevler içermeyen kamusal mekânlar aracılığıyla tasarlanacak mekâna mimari bir kimlik ve sanatsal bir üslup kazandırma becerisinin geliştirilmesi ve oluşturulan özgün kimliğin tutarlı bir mimari dille ifade edilebilmesi yetkinliğinin kazandırılmasını sağlamaktır. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşim, insan-mekân-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekânsal kurgunun oluşturulması, iç mekân detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekânın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi amaçlanır.

 1. INAD 304 Ergonomi (3-0) -3

İnsanları işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve verimli olarak çalışabilmeleri için çalışma yeri ve gerekli donanımın, ses, aydınlatma, çevre sıcaklığı gibi faktörler ile iş organizasyonu ve yönetime yöneliksistemlerin insanın yapısal, boyutsal ve psikolojik özelliklerine düzenlenmesi gerekir. Ergonominin temel görevi yukarıdaki amaçlar doğrultusunda bir iş düzenlemesin gerçekleştirmektir. Bir anlamda ergonomi, işin insanın özelliklerine uygun bir şekilde düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Dersin amacı bu bilgilerin iç mimarlık alanında kullanılmasını sağlamak.

 1. INAD 308 Staj II (Şantiye) Ön Koşullu (0-0) -0

İç Mimari ve Mimari projelerin uygulandığı şantiye ortamlarında gerçekleştirilen kaba ve ince inşaat ve şantiye ortamına ait uygulamalar ile şantiye ortamında gerçekleştirilen proje ve iş yönetimi çalışmalarını kapsar.

 1. AIIT 302 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2-0) -2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatılır. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklanır. 

 1. INAD 401 Proje V Ön Koşullu (2-4) -6

Bu dersin amacı, öğrencinin kendi özgün tasarım yeteneğini ortaya çıkaracak orta ölçekli bir projenin gerçekleştirmesidir. Tasarlanacak mekâna mimari bir kimlik ve sanatsal bir üslup kazandırma becerisinin geliştirilmesi ve oluşturulan özgün kimliğin tutarlı bir mimari dille ifade edilebilmesi yetkinliğinin kazandırılmasını sağlamaktır. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşim, insan-mekân-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekânsal kurgunun oluşturulması, iç mekân detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekânın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi amaçlanır.

 1. INAD 403 Aydınlatma (3-0) -3

İç mimarın, yapıların projelerini hazırlarken mimari ve fonksiyonel yönden olduğu gibi, nesnelerin ve çevrenin gerektiği gibi görülmesini sağlamak amacıyla ışık uygulatılması konusunda aydınlatma bilincine kavuşturulması amaçlanır. Temel amaç aydınlatma projelerini çizebilme, armatür ve ampülleri bilinçli olarak seçebilme yeteneği edindirmektir. Veri ve bilgiye dayanan bir bilim sanat dalı olarak aydınlatma teknolojisi, estetik ve mimari kavramların yanı sıra insan gözünün ışık ve renk yeteneğinin arttırılması, göz sağlığının korunması, kazaların azalması, iş veriminin ve ekonomik potansiyelin arttırılmasına yönelik yeteneklerin geliştirilmesi gibi kavramlarla da ilgilidir.

 1. INAD 402 Bitirme Projesi Ön Koşullu (2-4) -6

Karmaşık işlev ve işleme şeması olan tasarım konularını çok katlı binalarda çözümlemek; iç mekân – çevre ilişkilerini kurmak; özgün tasarım önerilerini teknoloji, malzeme, ekonomi ve estetik değerler bağlamında geliştirmek hedeflenir. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, mekân-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekânsal kurgunun oluşturulması, iç mekân detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekânın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi derste işlenen konulardır.

 1. INAD 404 Mobilya Semantiği (3-0) -3

Mobilya anlam bilimi adı altında bilinen Mobilya Semantiğini oluşturan faktörlerin (bilimlerin ve dillerin) incelenmesi amaçlanmaktadır. Mobilyada dönemsel etkiler, stiller ve gelişen trendler, tasarımın oluşum evreleri, sebepleri ve sonuçları, tasarımcı ve kullanıcı ilişkileri ders içeriğini oluşturur.

SEÇMELİ DERSLER 

 1. INAD 342 Donatım Akustik (3-0) -3

Akustik konusunun ses ve işitsel yönleri ile ele alınarak, mekânda akustik konforun sağlanması ve konunun tasarım aşamasında değerlendirilebilmesi becerisinin öğrenciye kazandırılmasını sağlamak amaçlanır. Sessel ve işitsel nicelik ve nitelikler, temel kavramlar, sesin doğması, geçmesi, yayılması, yansıması, yutulması ile ilgili olaylar, bunların diğer fiziksel çevre denetimi kriterleri ve konfor koşulları ile ilişkileri; hacim akustiği, gürültü kontrolü, iç mekân tasarımında çeşitli hacimlerin işlevlerine bağlı olarak akustik ilkeler ve kriterler ders içeriğini oluşturur

 1. INAD 375 Mekânsal Tasarımda Bitki Bina İlişkisi (3-0) -3

Bu dersin amacı, iç mimarlık öğrencilerine mekân tasarımında, bitkilerin kullanılma amaçları ile bu çerçevedeki ilgili tasarım bilgilerinin öğretilmesidir. Bu bilgilere dayalı olarak, bir binanın bitkilendirilmesi yaklaşımının, iç mimar, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancılarının mekânsal tasarım aşamaları ve ilkeleri açısından birleştiği ortak noktalarda disiplinler arası iletişimin sağlanabilmesi de amaçlanmaktadır. Genel anlamda mekân tasarımında bitkisel alan kullanımı kavramının verilmesi; bina üzerinde, bina içinde ve bina çevresinde tasarlanacak bitkisel alanlarla ilgili standardizasyon konusunun anlatılması; aynı zamanda da öğrencilerin birer uygulama örneği üzerinde çalışmalarının sağlanması hedeflenir.

 1. INAD 429 Deneysel Tasarım (3-0) -3

Bu dersin amacı ilkeler ve kavramlar doğrultusunda yaratıcı tasarım yapmaktır. Üç boyut, denge, derinlik hakkında bilgi sahibi olmak ve konuya göre tasarımı düşünmek, çizmek, renklendirmek ve maket yaptırılması dersin içeriğini oluşturur. 

 1. INAD 437 Röleve Restorasyon (3-0) -3

Bu ders ile tarihi yapıyı tanıma, inceleme ve yorumlama becerisini kazandırmak, röleve konusunda temel bilgileri vermek amaçlanmaktadır. Röleve çalışmalarında ön araştırma, belgeleme ve fotoğraflamanın yeri, rölevede geleneksel ve gelişmiş ölçme yöntemleri, çizim teknikleri ile yapısal durum, bozulma analizleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 1. INAD 443 İç Mimarlıkta Tekstil (3-0) -3

İç mimari ve dekorasyon elementlerinin ve tekstillerin tanıtımı yapılarak, estetik ve işlevsel açıdan mekânın mimarisi ile bütünleşmeleri anlatılacaktır. Uluslararası genel olarak kullanılan terimler tanıtılır. Malzeme ve form ilişkisi doku ve motifin önemi, tekstilin mekanla olan estetik ve işlevsel ilişkisi ele alınacaktır.

 1. DSGN 211 Tasarım Teorisi (3-0) -3

Tasarım Teorisi dersi, tasarımın düşünsel boyutta hangi değer yargılarıyla üretildiği üzerine öğrenciyi aydınlatır. Bu ders, dönemlere göre veya tasarımcıların geliştirdiği özgün tasarım anlayışlarına göre tasarım tarzlarının nasıl ortaya çıktığını öğretmeyi hedefler.

 1. INDD 326 Mobilya Tasarımı (3-0) -3

Mobilyayla ilgili üretim, çizim detay ve resimlerinin tasarım ilkelerine göre çizdirilmesini amaçlar. Mobilyada kullanılan çatkıyı oluşturan çizim detaylarının dünya çizim tekniklerine göre paftalarla çizilmesini içerir.

 1. TMDD 427  Tekstilde Motif ve Semboller   (3-0) -3

Bu derste Motifler ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilme, Motif ve sembollerdeki geleneksel ve yöresel özellikleri açıklayabilme, Motif ve sembollerin çağdaş özelliklerini açıklayabilme, Bezeme çeşitlerine göre motif ve sembolleri ayırt edebilme üzerine çalışmalar yapılacaktır. Motifleri çizebilme ve Tekstilde kullanılan Motiflerle yeni tasarımlar yapabilme dersin uygulama yönünü teşkil eder.

 1. TMDD 438 Batik Tekniği   (3-0) -3

Batik tekniğinin tarihçesi ve uygulama tekniklerinin öğretilmesiyle batik çalışmaları yapılacaktır. Geleneksel batik motifleri ve uygulamasının yanında öğrencinin özgün arayışlarına da yer verilecektir.

 1. PLAS 306 Temel Sanat Kavamları  (3-0) -3

Sanat tarihinin akışı içinde değil de, karşılaştırmalı olarak temel sanat kavramlarını ve akımları konu alan bu dersin amacı tarzlara tanı koyabilme becerilerini geliştirmek ve eleştiri yapabilmenin alt yapısını hazırlamaktır. Kavramların hangi düşünce yapılarını temsil ettiğini ve nasıl kullanıldığını öğrenmek öğrencinin entelektüel kazanımlarından olacaktır.

 1. PLAS 392 Maske (3-0) -3

Amaç mimetik anlatımın aracı olan yüzde fizyonomik çalışmalar yapmaktır. Bu derste dünyadaki farklı maske gelenekleri incelenerek örnekler üzerinde çalışma yapılır ve farklı tarzlarla ifade çeşitlemeleri yapılır. Her türlü malzeme kullanımının serbest olduğu derste üç boyutlu yüzeyler üzerinde renk kullanımı ile ilgili deneysel çalışmalar yapılır. 

 1. VCDD 205 Vektörel Çizim (3-0) -3

Vektörel çizim dersinin amacı, öğrencilere bilgisayar ortamındaki çizgisel değerlerin nasıl vektör mantığıyla çalıştığını öğreterek hem sanatsal hem de teknik düzlemdeki becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır. Yaratıcı çalışmaların baskı değerlerini iyileştirmek üzere geliştirilen programlar özellikle vektör mantığıyla çalışıyor; öğrencinin bu bilgi ve beceriye sahip olması bilgisayar ortamında yapılan tasarım için gereklidir.

 1. PLAS 333 Cam Atölyesi (3-0) -3

Cam atölyesinde öğrenciler cam eritme ve şekillendirme tekniklerini öğrenip uygulama yapacaklar. Dersin amacı cam heykeller yaptırarak değişik bir plastik alanda öğrenciye deneyim kazandırma amacı taşıyor