Ders İçerikleri

Plastik Sanatlar Bölümü Ders Tanımları 

YIL 1.1

PLAS101 Introduction to Plastic Arts (3/5)
Dersin amacı bölüme başlayan öğrencileri öğrenim görecekleri alanla ilgili kavram ve kuramlarla, araç ve gereçlerle tanıştırmak ve üretim biçimleri konusunda aydınlatmak. Sanatın kültürel, antropolojik yönleriyle anlaşılmasını sağlamayı hedefleyen, insanoğlunun sanatla olan ontolojik ilişkisini kavramaya yönelik bir derstir.

PLAS103 Basic Art Education 1 (6/8)

Temel sanat eğitimi plastik değerlerin uygulama temelinde anlaşılmasını ve deneyimlenmesini hedefler. Doku, oylum ve malzeme kullanımı konusunda kuram ve teknik bilgileri içeren ders programı yaratıcı üretim safhasına geçmeden önce alan deneyimi hakkında öğrenciyi yetiştirir. Öğrenci, renk, biçim ve kompozisyon olmak üzere tüm temel sanat kavramlarını uygulayarak öğrenir.

PLAS105 Life Drawing Techniques 1 (3/5)

Tüm sanatçı ve tasarımcıların çizerek düşünme becerilerinin gelişmiş olması kaçınılmazdır. Biçimi doğru orantılar üzerinden algılamak ve temsil edebilmek için gelişmiş bir desen tekniğine ihtiyaç vardır. Desen Teknikleri I kapsamında yapılacak olan dersler temel ve organik formlar üzerine yapılan eksersizlerden oluşur. Dersin amacı gelişmiş bir desen tekniğiyle tasarımın temsil ve sunum aşamalarını oluşturma becerisini geliştirmektir.

ARTE103 Research Methods in Art (3/4)

Sanat alanında okuma inceleme ve makale yazma konusunda öğrenciyi yetiştirir. Karşılaştırma yapma, okumalardan elde edilenle bir senteze varma gibi çalışmaları temel kuram bilgisiyle pekiştirir.

SOFL101 Academic English 1 3 / 4

 

YIL 1.2

PLAS104 Basic Art Education 2 (6/8)

Temel sanat eğitimi plastik değerlerin uygulama temelinde anlaşılmasını ve deneyimlenmesini hedefler. Renk ve malzeme kullanımı konusunda kuram ve teknik bilgileri içeren ders programı yaratıcı üretim safhasına geçmeden önce alan deneyimi hakkında öğrenciyi yetiştirir. Öğrenci, dokular, strüktürler ve kütlelerle estetik arayışlarını sürdürürken tüm temel sanat kavramlarını uygulayarak öğrenir.

PLAS108 Modelling (3/5)

Modelaj dersinde kille üretilen formlar üzerinden dokunma ve şekil verme becerileri geliştirilir. Nesne ve figür çalışmaları doğrultusunda üç boyutlu algı nosyonunu pekiştirmeye yardımcı olan modelaj, özellikle heykel, seramik ve kille (stop motion) animasyon yapanlar için gerekli bir deneyimdir.

PLAS106 Life Drawing Techniques 2 (3/5)

Tüm sanatçıların ve tasarımcıların çizerek düşünme becerilerinin gelişmiş olması kaçınılmazdır. Biçimi doğru orantılar üzerinden algılamak ve temsil edebilmek için gelişmiş bir desen tekniğine ihtiyaç vardır. Desen Teknikleri II kapsamında yapılacak olan dersler yaratıcı ve tematik kompozisyonlar üzerine yapılan eksersizlerden oluşur. Dersin amacı gelişmiş bir desen tekniğiyle tasarımın temsil ve sunum aşamalarını oluşturma becerisini geliştirmektir.

ARTE102 History of Art 1 (3/5)

Sanat Tarihi I dersiyle öğrenciye sanatla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. İlkel dönemlerden medeniyetlerin kurulması dönemlerine kadar, oradan da orta çağa kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

SOFL102 Academic English 2

 

YIL 2.1

PLAS201 Painting 1 (6/12)

Temel Sanat Eğitimi’nden elde edilen deneyimlerle resim derslerine başlayan öğrenci her türlü resim malzemesini kullanma yetisine sahip olmalıdır. Bu dersin de amacı budur. Resim derslerinin ilkini içeren bu derste öncelikle kalem boya, pastel ve suluboya deneyimi kazanılır. Soyut veya figüratif temelde deneysel ve tematik çalışmalar yapılır. Özgün anlatım ve teknik beceri birlikteliğinin pekişmesini sağlamak dersin amacıdır

ARTE203 History of Art 2 (3/5)

Sanat Tarihi II dersiyle öğrenciye sanatla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. Erken Rönesans’tan Yüksek Rönesans’a kadar, oradan da modern sanata kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

PLAS205 Print Making 1 (3/5)

Özgün baskı dersinde öğrenciler geleneksel olarak baskı tekniklerini öğrenir. Bu derste öncelikle gravür tekniklerini öğretmektir hedef. Öğrenci çinko, bakır, ahşap ve linolyum üzerine kazılarak yapılan baskı tekniklerini öğrenir. Öğrenci atölyede malzeme ve üretim deneyimini geliştirerek özgün baskı alanında iyi derecede üretim yapacak düzeye erişir.

ARTE201 Anthropology of Art (3/4)

İnsanların tarih boyunca sanat üzerinden ürettikleri antropolojik değerlere tanı koymaya yarayan bu ders sanatın ritüel ve inanç yönüyle de ilgilenir. Bu dersin amacı sanatın ve özellikle de modern sanatın hangi kaynaklardan beslenerek yaratıcılığın dinamiğini yakaladığını anlamaya çalışmaktır. Ritüel nesneler, giysiler, tılsım ve büyü gibi kavramların sanata imgesel ve form düzeyinde nasıl katkı sağladığı anlatılır.

PLAS207 Ceramic Workshop (6/5)

Bu dersin amacı her şeyden önce öğrencinin seramik alanında ilk adımları atmasını sağlamak, üretim ortamını, malzemeyi, araç ve gereçleri tanıması için eğitmektir. Öncelikle çömlek ve testi türünde formlarla seramiğin geleneksel yapısına aşina olunur. Seramik dersinin ikinci yarısında ise özellikle estetik arayışlara yönelerek özgün form arayışları, doku arayışları ve boyama, sırlama teknikleri ön plana çıkar. Bu dersin amacı öğrenciyi seramik sanatının incelikleriyle tanıştırmak ve kendi özgün diline uygun olanı kullanmasını sağlamaktır

 

YEAR 2.2

PLAS202 Painting 2 (6/12)

Bu derste guaj, akrilik gibi su bazlı boyalarla resim yapılır. Dersin amacı resim araç gereçlerini ve malzemeyi tanımak ve yaratıcı ürünlerle öğrencinin resim deneyimini zenginleştirmektir. Öğrencinin konu seçimi serbest olmakla birlikte gerek soyut gerekse somut şekilleri tercihen kullanarak resimle olan deneyimini pekiştirebilir

ARE204 Aesthetics-Philosophy of Art (3/5)

Estetik / Sanat Felsefesi sanatçı adayı olacak olan öğrencilerin entelektüel deneyim kazanması gereken önemli bir derstir. Yunan estetiğinden başlayarak günümüze kadar gelen sanat düşüncesinin felsefi seyrine imkan tanıyacak olan bu dersin amacı, üretim halindeki sanatçının felsefeden yoksun olmasının imkansız olduğunu öğrenciye kanıksatmaktır. Kronolojik sıraya göre değinmeler halinde dönemlerin değişik düşünürlerinin sanat felsefesi irdelenecek.

PHVD208 Video Editing Techniques (3/5)

The connection between fiction and visual language, which is based on how the moving image is mounted on the technical plane, will be examined. This tutorial, which is a front-panel understanding of moving images from a context, is intended for the editing of spot-like films such as video art, commercial film and social awareness film.

PLAS206 Basic Art Concepts (3/5)

Sanat tarihinin akışı içinde değil de, karşılaştırmalı olarak temel sanat kavramlarını ve akımları konu alan bu dersin amacı tarzlara tanı koyabilme becerilerini geliştirmek ve eleştiri yapabilmenin alt yapısını hazırlamaktır. Kavramların hangi düşünce yapılarını temsil ettiğini ve nasıl kullanıldığını öğrenmek öğrencinin entelektüel kazanımlarından olacaktır.

TUDI202 Turkish Language 1 (2/2)

AIIT202 History of Atatürk Principles and Revolutions (2/2)

 

YIL 3.1

PLAS301 Painting 3 (6/12)

Resim derslerinin üçüncü aşamasında yağlıboya çalışmalarına geçilir. Öğrencinin tematik tercihleri bir yana teknik düzeyde uygulamanın kotarılmasına önem verilir. Bu aşamada figür odaklı çalışmalar yapılır. Temel sanat bilgileri ışığında geliştirilecek olan çalışmalar artık öğrencinin özgün eğilimleri gözetilerek gerçekleşecek

PLAS303 Sculpture 1 (6/7)

Heykel sanatının tüm süreçleri ve plastik mantalitesi üzerine kurgulanan bu ilk derste minimal boyutlarda modelleme ve ölçülendirme teknikleri öğretilecek. Özellikle figür temelinde yapılacak olan çalışmalar modellemeden döküm aşamasına kadar taşınıp sonuçlandırılacak.

PLAS307 Print Making 2 (3/5)

Bu dersin amacı litografi ve serigrafi tekniklerinin araç ve gereçlerini tanıtarak uygulama yapmaktır. Dersin pratik yönü halledildikten sonra öğrencinin estetik arayışlarına göre projeler yapılarak üretimin gerçekleşmesi sağlanacak

TUDI301 Turkish Language 2 (2/2)

 

YIL 3.2

PLAS302 Interdisciplinary Art Theory (3/5)

Bilim ve sanat disiplinleri alanlarında gerçeklik, mekan anlayışı, medyum ve araştırma yöntemleri aracılığıyla gelişen bağları, yeni ilişkiler kurma, işbirliği yapma ve üretim biçimi olarak yöntemleştirmeyi ve öğrencilerin bunları kullanmasını sağlamayı amaçlar

PLAS304 Sculpture 2 (6/7)

Heykel çalışmalarına modellemeyle devam edilecek ancak bu defa reel boyutlar gözetilecek. Birebir yapıt üretiminin gözetileceği bu derste soyut çalışmalar da değerlendirilecek. Döküme yönelik çalışmaların yanında yontu yöntemiyle yapılacak olan heykel çalışmalarına da yer verilecek. Bu aşamada eğer öğrenci bitirme projesini heykel üzerinden yapacaksa bu bir ön çalışma sayılabilir.  

XXXX000 Technical Elective (3/5)

XXXX000 Technical Elective (3/5)

 

YIL4.1

PLAS401 Interdisciplinary Studio (6/12)
Plastik ve görsel sanatlar kapsamına giren farklı disiplinlere ait sanat çalışmalarının bir arada kullanılarak üretim yapma arayışlarında bulunmak bu dersin hedefidir. Enstalasyondan performansa, konvansiyonel uygulamadan dijital ortama tüm dil biçimlerinin denendiği bir atölyedir.

PLAS403 Art Management and Curatorship (3/5)

Her sanatçı adayının tanışması gereken çalışma alanlarından biri de sanat yönetimi ve küratörlüktür. Bu alanda bilgi edinmek ve beceri geliştirmek sanatçının sanatı tüketen kitlelerle daha doğru iletişim kurma yönündeki eksikliğini tamamlar. Bu dersin amacı öğrenciyi bu alanda hazırlamaktır.

XXXX000 Technical Elective 3 (3/5)

XXXX000 Faculty Elective 1 (3/5)

XXXX000 University Elective 1 (3/4)

 

YEAR 4.2

PLAS404 Final Project (6/12)

Öğrencinin kendi seçeceği bir proje bu dersin hocası tarafından takip edilir ve yapılan kritiklerle bir yön verilir. Projelerin mahiyetine göre bu derste yön verici seminer ve bilgilendirici sunumlar da yapılır. Öğrencinin tamamladığı proje bölümün kuracağı bir jüri tarafından değerlendirilir. Bu aşamada öğrencinin tüm bilgi ve deneyimini projesinde yansıtacak şekilde çalışabilmesi temel hedeftir.

PLAS402 Analysis of Art (3/5)

Bu derste analiz ve eleştiri dilinin nasıl oluşturulduğu yapıt okumaları üzerinden öğrenciye öğretilecek. Yapıtlar sanatçının entelektüel arka planı ve dönemin tarihsel değerleri üzerinden değerlendirilirken sanat felsefesi ve ifade eğilimleri arasındaki bağ irdelenecektir. Bu derste öğrenci sanat eleştirisi yapma becerilerini geliştirecek

XXXX000 Technical Elective 3 (3/5)

XXXX000 Faculty Elective 2 (3/5)

XXXX000 University Elective (3/4)

 

ELECTIVES:

TECHNICAL ELECTIVES

PLAS322 Art in Architecture (3/5)

Mimari ve sanat ilişkisini tarihsel ve güncel açıdan incelemeyi, anlamayı ve gerçek bir mekanın biçimsel ve toplumsal bağlamlarıyla ilişkilendirerek alan özellikli (site specific) projeler üretilmeyi amaçlayan bir derstir. Öğrencilerin kamusal alan, özel alan gibi tartışmaları anlaması ve bu yolla toplumsal, kültürel tartışmalarla sanat arasında daha rahat ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

PLAS328 Anatomy for Artists (3/5)

Bu derste insan bedeninin kas ve kemik yapısını tanımak temel hedeftir. İnsan anatomisinin orantısal yapısını tüm organlarıyla tanımak ve yapılacak olan desen çalışmalarıyla da bu bilgiyi uygulamada pekiştirmektir. Kas ve kemik yapısını tanıdıktan sonra detaylar üzerine desen çalışmaları yapılarak bedenin bütününe geçilir. Akademik bir düzeye hitap eden bu çalışma alanı özellikle ressam ve heykel adayları için gereklidir.

PLAS333 Glass Workshop (3/5)

Cam atölyesinde öğrenciler cam eritme ve şekillendirme tekniklerini öğrenip uygulama yapacaklar. Dersin amacı cam heykeller yaptırarak değişik bir plastik alanda öğrenciye deneyim kazandırma amacı taşıyor

PLAS343 Wood Carving Workshop (3/5)

Bu derste öğrenciler ahşap yontu malzeme ve tekniklerini öğrenip heykel alanında uygulama yapacaklar. Amaç, plastik sanatlarda edinilen teorik ve pratik bilginin bir başka malzemede uygulanmasıdır.

PLAS392 Mask (3/5)

Amaç mimetik anlatımın aracı olan yüzde fizyonomik çalışmalar yapmaktır. Bu derste dünyadaki farklı maske gelenekleri incelenerek örnekler üzerinde çalışma yapılır ve farklı tarzlarla ifade çeşitlemeleri yapılır. Her türlü malzeme kullanımının serbest olduğu derste üç boyutlu yüzeyler üzerinde renk kullanımı ile ilgili deneysel çalışmalar yapılır

PLAS417 Assemblage (3/5)

Değişik materyallerden asamble edilen oylumlu, hacimli olan bu çalışmalar duvar üzerine asılacak şekilde ya da kendi üzerinde duracak şekilde yapılır. Ancak kullanılan malzeme atık ve hazır malzemelerdir. Başka amaçlarla yapılan ve başka işlevleri olan nesne ve parçalarını eklemleyerek yapılan bu sanat türü, atıl nesnelere estet bir dil kazandırmayı hedefler.

 

FACULTY ELECTIVES

PLAS336 Art and Space (3/5)

Sanat ve mekan ilişkisinin sanat tarihi sürecinde değişik zamanlar ve anlayışlar kapsamında incelenmesi dersin eksenini oluşturur. Sanat eserinin mekandaki yeri ve mekan üzerindeki etkisinin tartışılacağı bu derste mevcudiyet ve mekan ilişkisinin sanata nasıl yansıdığı da ele alınacaktır.

ARTE354 Thematic Readings (3/5)

Bu ders, öğrencileri bireysel uygulamalarına yakından alakalı olan konular ve temalar üzerine daha uzmanlaşmış araştırmalar yapmaya ve onları kritik düşünce geliştirmeye teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler belirli tarihi anları, coğrafi bölgeleri ve / veya sanatsal ortamları inceleyeceklerdir. Ders, davet edilen sanatçılar, küratörler ve ziyaretçi akademisyenler tarafindan konuşmalar içerecek. 

ARTE355 Mythology (3/5)

Mitoloji dersi içeriği itibarıyla sanatçıların esin kaynağı olabilecek bir içeriğe sahiptir. Değişik coğrafya ve kültürlerin mitolojilerini öğrenmek öğrencilerin yaratıcı kapasitelerini verimli kılacaktır. Mitoloji evrensel kültürün bir parçasıdır. Bu dersin amacı insan fantezisinin dinden sanata insan yaşamındaki yerini irdelemek ve öğrencileri bu alanda bilgili kılmaktır 

PLAS453 Space and Perspective in Painting (3/5)

Rönesans’tan günümüze perspektif bilgisinin resimde kullanılma şeklini irdeleyen bu dersin amacı resimdeki mekan temsilinin doğru algılanması ve uygulamada yansıtılmasıdır. Çizgi perspektifi ton perspektifi ve derinlikle orantılı formlar arası hiyerarşinin doğru algılanması çalışmasını içerir

UNIVERSITY ELECTIVES

 

DART205 Introduction to Digital Painting (3/4)

INDD406 Jewellery Design (3/4)

VCDD305 Illustration (3/4)

INDD444 Toy Design (3/4)